Mateřská škola Brňany

 

  

Úvod

Aktuálně

Informace

Fotogalerie

Kontakty

DŮLEŽITÉ
ŠKOLNÍ ŘÁD  
ŠVP  
JÍDELNÍČEK  
LOGOPEDIE  
ZPRÁVA ČSI  
KE STAŽENÍ  
HISTORIE  
Obsah :
I. PRÁVA A POVINNOSTI ÚČASTNÍKŮ PŘEDŠKOLNÍ VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ

1.   Základní cíle mateřské školy při zabezpečování předškolní výchovy a vzdělávání a školní vzdělávací program
 
2.
      Základní práva dětí přijatých ke vzdělávání v mateřské škole.
3.
      Základní práva zákonných zástupců při vzdělávání dětí.

4.      Povinnosti zákonných zástupců.


II. UPŘESNĚNÍ VÝKONU PRÁV A POVINNOSTÍ ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ PŘI VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ
     V MATEŘSKÉ ŠKOLE A PRAVIDLA VZÁJEMNÝCH VZTAHŮ ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ S PEDAGOGICKÝMI PRACOVNÍKY
 
5.
Změna stanovených podmínek pobytu dítěte, způsobu a rozsahu jeho stravování.

6.  Upřesnění podmínek pro přebírání dětí od zákonných zástupců ke vzdělávání v mateřské škole a pro jejich předávání po ukončení vzdělávání.

7.      Konkretizace způsobu informování zákonných zástupců dítěte o průběhu jeho vzdělávání a dosažených výsledcích.

8.      Informování zákonných zástupců dětí o mimořádných školních a mimoškolních akcích.

                                             9.      Konkretizace způsobu omlouvání dítěte zákonnými zástupci z každodenního vzdělávání a způsobu informování o jeho zdravotním stavu.

                                             10.  Stanovení podmínek pro úhradu úplat v mateřské škole.

                                             11.  Základní pravidla chování zákonných zástupců dětí při vzájemném styku se zaměstnanci mateřské školy, s
                                                  jinými    dětmi docházejícími do mateřské školy a s ostatními zákonnými zástupci.

                              III. UPŘESNĚNÍ PODMÍNEK PRO UKONČENÍ VZDĚLÁVÁNÍ DÍTĚTE V MATEŘSKÉ ŠKOLE    

                                             12.  Ukončení vzdělávání z důvodu neúčasti na vzdělávání.
                                             13.
  Ukončení vzdělávání dítěte z důvodu narušování provozu mateřské školy ze strany zákonného zástupce dítěte.
                                             14.
  Ukončení vzdělávání dítěte ve zkušební době.
                                             15.
  Ukončení vzdělávání z důvodu nehrazení úplaty za vzdělávání nebo úplaty za školní stravování.

                              IV. PROVOZ A VNITŘNÍ REŽIM MATEŘSKÉ ŠKOLY

                                             16.
  Podmínky provozu a organizace vzdělávání v mateřské škole.
                                             17. Vnitřní denní režim při vzdělávání dětí
                                             18. Vnitřní režim školy

                                              V.  ORGANIZACE ŠKOLNÍHO STRAVOVÁNÍ
                                              19.
   Zařízení školního stravování, organizace jeho provoz a rozsah služeb školního stravování.
                                              20.
  Úprava postupu při odhlašování dětí ze školního stravování v případě jejich nepřítomnosti v mateřské škole.

                              VI. PODMÍNKY ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ DĚTÍ A JEJICH OCHRANY PŘED SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝMI 
                                  JEVY  A PŘED PROJEVY DISKRIMINACE, NEPŘÁTELSTVÍ NEBO NÁSILÍ

                                               21.
  Péče o zdraví a bezpečnost dětí při vzdělávání.
                                               22.
  Zásady bezpečnosti uplatňované při práci s dětmi.
                                               23.
  Ochrana před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí.

                             VII. ZACHÁZENÍ S MAJETKEM MATEŘSKÉ ŠKOLY
                                              24.
  Chování dětí při zacházení s majetkem mateřské školy v rámci vzdělávání.
                                              25.
  Povinnosti zákonných zástupců při zacházení s majetkem mateřské školy při jejich pobytu v mateřské škole.
                                              26.
  Způsob nakládání s prádlem
                                              27.
  Provoz a údržba školní zahrady


                             VIII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

                                              28.
  Účinnost a platnost školního řádu.
                                              29.
  Změny a dodatky školního řádu
                                              30.
  Seznámení zaměstnanců a zákonných zástupců se školním řádem.


 

                                   Celý školní řád ZDE!

 

© 2012 Mateřská škola Brňany  |  Website Design by Tom Novotny

Suplement creatin ethyl ester pro nárůst svalů